Welkom bij dutch.panoplyhealth.be(“dutch.panoplyhealth.be”), dat eigendom is van en wordt beheerd door Panoply Health Limited. Deze overeenkomst bevat de Servicevoorwaarden volgens welke u en eventuele organisaties (samen hier naar verwezen als “gebruiker”) in wiens naam u dutch.panoplyhealth.be gebruikt, de producten, diensten, informatie en andere materialen die beschikbaar zijn via dutch.panoplyhealth.be kunt raadplegen.
Voordat u dutch.panoplyhealth.be opent, lees de volgende algemene voorwaarden zorgvuldig door daar deze het gebruik bepalen van dutch.panoplyhealth.be, alle producten, diensten, informatie en andere materialen die beschikbaar zijn via dutch.panoplyhealth.be.
Door dutch.panoplyhealth.be te openen en te gebruiken, stemt u ermee in om de onderstaande Servicevoorwaarden na te leven. We hebben deze regels en richtlijnen opgesteld om u en andere gebruikers te beschermen. Als u een andere gebruiker opmerkt die deze Servicevoorwaarden niet naleeft, neem dan contact met ons op zodat wij passende acties kunnen ondernemen.

1. Aanvaarden van Servicevoorwaarden

Door de producten, diensten, informatie en andere materialen die beschikbaar zijn op of via dutch.panoplyhealth.be te openen, te bekijken of te gebruiken, geeft u, de gebruiker, aan dat u deze Servicevoorwaarden begrijpt en dat u dergelijke Servicevoorwaarden aanvaardt en ermee instemt om ze na te leven. Panoply behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden nu en dan te wijzigen. Panoply zal de meest recente herziening op deze pagina posten. Als u dutch.panoplyhealth.be na dergelijke verandering(en) aan deze Servicevoorwaarden verder blijft gebruiken, zal dit aanschouwd worden als uw aanvaarding van dergelijke verandering(en).

2. Privacybeleid

Het gebruik, de opslag en bekendmaking van vertrouwelijke informatie op dutch.panoplyhealth.be kan onderhevig zijn aan diverse federale en nationale wetten, waaronder maar niet beperkt tot, wetten met betrekking tot privacy en de vertrouwelijkheid van medische dossiers. Daarnaast kan het gebruik, de opslag en bekendmaking van vertrouwelijke informatie op dutch.panoplyhealth.be ook worden beheerd door nationale wetten inzake hiv-status, mentale gezondheid, informatie over genetische testen en drugsmisbruik. Panoply zal alle toepasselijke federale en nationale wetten, regels en regelgevingen volgen. Voor meer specifieke informatie over ons privacy- en beveiligingsbeleid, klik op de koppeling “Privacybeleid” onderaan elke pagina.
Door zich te registreren bij Panoply geeft u toestemming om periodiek berichten te ontvangen van Panoply met betrekking tot specifieke klinische studies waarvoor u mogelijk belangstelling kunt hebben op basis van de informatie die u aan Panoply hebt verstrekt. Als u geen communicaties meer wilt ontvangen van Panoply, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door na registratie “Mijn profiel” te raadplegen. Alle omstandigheden waaronder Panoply contact met u kan opnemen, staan meer gedetailleerd beschreven in het privacybeleid.

3. Beëindiging

Panoply behoudt zich het recht voor, in zijn exclusieve discretie, om deze Servicevoorwaarden en/of uw vermogen om dutch.panoplyhealth.be en/of andere diensten die door Panoply aan u worden aangeboden te gebruiken, onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder rechtvaardiging en kennisgeving aan u.
Ingeval Panoply, in zijn exclusieve discretie, beslist dat u een deel van deze Servicevoorwaarden hebt geschonden of anderszins gedrag hebt aangetoond dat niet passend is voor dutch.panoplyhealth.be, behoudt Panoply zich het recht voor om (a) u te waarschuwen via e-mail dat u deze Servicevoorwaarden hebt geschonden, (b) inhoud die u hebt verstrekt aan Panoply te verwijderen, (c) uw vermogen om dutch.panoplyhealth.be en/of eventuele andere diensten die door Panoply aan u worden aangeboden te gebruiken, stop te zetten, (d) de passende autoriteit ter uitvoering van de wet te informeren, inhoud te versturen en/of uw volledige medewerking aanbieden voor verdere acties, en/of (e) eendere andere actie die door Panoply passend wordt geacht.

4. Aanpassingen aan dutch.panoplyhealth.be

Panoply kan dutch.panoplyhealth.be aanpassen of stopzetten zonder kennisgeving of aansprakelijkheid voor u of eender welke gebruiker.

5. Berichtinhoud

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van berichten die worden gepost of verstuurd door u of een gebruiker van uw account (ongeacht of dit geoorloofde of ongeoorloofde toegang betreft), en de gevolgen van dergelijke berichten. Panoply behoudt zich het recht voor om uw registratie onmiddellijk en zonder kennisgeving te beëindigen als zij vaststellen, in hun exclusieve discretie, dat u een van de volgende richtlijnen schendt.
U gaat er verder mee akkoord om dutch.panoplyhealth.be niet te gebruiken voor het verdelen van, versturen van of posten op of eender welke plaats op dutch.panoplyhealth.be of eender welke website die wordt beheerd door Panoply, van berichten of materialen die illegaal, onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, profaan, seksueel georiënteerd, bedreigend, raciaal beledigend, onnauwkeurig zijn of materiaal van eender welk type en aard dat op een andere manier ontoelaatbaar is of dat gedrag zou kunnen aanmoedigen dat een strafbaar feit zou kunnen betekenen, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of op anderszins eender welke geldende lokale, nationale of internationale wet of regelgeving zou kunnen schenden, of het gebruik van gecontroleerde stoffen zou kunnen aanmoedigen, waaronder maar niet beperkt tot illegaal materiaal in de vorm van tekst, grafisch materiaal, video, programma’s of geluid. Panoply behoudt zich het recht voor om materiaal te verwijderen van dutch.panoplyhealth.be zonder kennisgeving aan u of eender welke gebruiker van dutch.panoplyhealth.be. U stemt ermee in om zich niet uit te geven voor een andere persoon of entiteit, werkelijk of fictief, waaronder maar niet beperkt tot een werknemer of adviseur van Panoply. U stemt ermee in om geen inhoud te posten of niet deel te nemen aan eender welke vorm van discussie op of via dutch.panoplyhealth.be met de bedoeling een illegale activiteit uit te oefenen.
U begrijpt en erkent het volgende: (a) Panoply geeft u toegang tot inhoud die is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten (“rechten”), (b) de rechten zijn geldig en beschermd in alle media en technologieën die op dit moment bestaan of die later worden ontwikkeld, en (c) behalve indien anders uiteengezet, deze Servicevoorwaarden en de passende auteursrechten, handelsmerken en andere wetten beheren het gebruik van dergelijke inhoud. U mag geen materiaal op dutch.panoplyhealth.be dat onderhevig is aan enige rechten, kopiëren, herwerken, opnieuw versturen, verdelen, publiceren, commercieel uitbuiten of op een andere manier overdragen. U dient te bewijzen dat informatie, software, afbeeldingen of andere inhoud op dutch.panoplyhealth.be niet beschermd is door rechten. U erkent dat Panoply rechten heeft verworven om materialen te gebruiken die worden gepost op dutch.panoplyhealth.be (zoals hieronder beschreven), en dat u geen rechten zult verwerven bij het downloaden van dergelijke materialen.
U verleent Panoply en zijn dochterondernemingen een royaltyvrij, eeuwigdurend, wereldwijd, onherroepelijk, niet-exclusief recht (inclusief morele rechten) en licentie om, geheel of gedeeltelijk, inhoud die naar een “publieke zone” van dutch.panoplyhealth.be wordt verstuurd (met uitzondering van andere private zones die alleen bestemd zijn voor gebruikers) te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, dupliceren, vertalen, afgeleide werken ervan te creëren, te verdelen, mee te delen aan het publiek, uit te voeren en uit te stallen, en/of laat Panoply toe om het te integreren in ander werk onder eender welke vorm, media of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, voor de volledige termijn dat de rechten bestaan voor dergelijke inhoud. Door inhoud in te dienen bij Panoply verklaart en garandeert u dat de houder van rechten, waaronder maar niet beperkt tot, morele rechten in dergelijk inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van alle rechten en u rechtsgeldig en onherroepelijk het recht heeft verleend om de hoger vermeld licentie te verlenen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat gebruikers dergelijke inhoud kunnen openen, weergeven, bekijken, bewaren en reproduceren voor persoonlijk gebruik.

6. Intellectuele eigendomsrechten van Panoply

Panoply verleent u geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht uit hoofde van enig patent, auteursrecht, handelsmerk of informatie over handelsgeheimen, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld. Ongeoorloofd gebruik van materiaal op dutch.panoplyhealth.be kan de wetgeving inzake patenten auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, privacy en publiciteitsrechten of andere regelgevingen of statuten schenden. Houd er rekening mee dat Panoply zijn intellectuele eigendomsrechten actief en agressief zal afdwingen op de ruimst mogelijke wijze die wettelijk is toegestaan.
De inhoud van dutch.panoplyhealth.be is Copyright© 2014 Panoply Health Limited. Alle rechten voorbehouden. Panoply bezit ook auteursrechten in dutch.panoplyhealth.be als een collectief werk en/of compilatie- en databaserechten die voortvloeien uit de selectie, coördinatie, regeling en verbetering van de inhoud van dutch.panoplyhealth.be.
Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart en alle andere namen, logo’s en pictogrammen waaraan de producten, diensten, informatie en andere materialen van Panoply kunnen worden herkend, zijn handelsmerken van Panoply, en mogen niet worden gebruikt zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Panoply. Alle andere genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van de respectieve eigenaren zijn. Zo kunnen dergelijke derde partijen ook het recht hebben om hun intellectuele eigendomsrechten agressief af te dwingen op de ruimst mogelijke wijze die wettelijk is toegestaan.

7. Inhoud en producten van derden

Bepaalde of alle informatie en andere materialen of producten die beschikbaar zijn op dutch.panoplyhealth.be werden voorbereid of worden aangeboden door derden die niet verbonden zijn met Panoply. Panoply biedt geen garanties met betrekking tot dergelijke informatie of andere materialen of producten. Bovendien aanvaardt Panoply geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele beslissingen die zijn gebaseerd op dergelijke informatie of andere materialen of voor het gebruik van dergelijke producten. Inhoud die wordt aangeboden door Panoply mag geen vervanging zijn van gesprekken met en/of evaluaties van bevoegde gezondheidsdeskundigen. Correspondentie van gebruikers of andere verhandelingen met dergelijke derde partijen gebeuren uitsluitend tussen de gebruiker en dergelijke derde partij, en kunnen onderhevig zijn aan algemene voorwaarden die dergelijke derde partijen voorschrijven. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Panoply niet verantwoordelijk zal zijn voor enig verlies van of schade van enigerlei die wordt opgelopen die resulteert uit dergelijke verhandelingen of uit de aanwezigheid van dergelijke derde partijen op dutch.panoplyhealth.be.

8. Koppelingen naar andere sites

Panoply kan koppelingen, in zijn exclusieve discretie, naar andere websites
op het internet verstrekken voor het gebruiksgemak van zijn gebruikers. Hoewel elke inspanning wordt gedaan om u kwalitatieve inhoud aan te bieden, worden deze websites beheerd door derden waarover Panoply geen controle uitoefent. Panoply wijst dan ook uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, nauwkeurigheid van de informatie of andere materialen, en/of de kwaliteit van producten of diensten die worden aangeboden of geadverteerd op deze websites van derden. Deze koppelingen impliceren bovendien geen verbintenis door Panoply ten aanzien van derden, websites of producten of diensten die worden aangeboden door derden, via zijn website of anderszins.

9. Uw wachtwoord

Voor het gebruik van bepaalde onderdelen van dutch.panoplyhealth.be is een wachtwoord vereist. U wordt gevraagd een unieke logingebruikersnaam (“gebruikersnaam”) en een wachtwoord (“wachtwoord”) te kiezen. Elke gebruikersnaam en overeenstemmend wachtwoord kunnen slechts door één gebruiker worden gebruikt. Iedereen die de gebruikersnaam en het wachtwoord kent, kan toegang krijgen tot de onderdelen van panoplyhealth/co.uk waarvoor registratie is vereist en de informatie die beschikbaar is voor elke gebruiker.
Alle wachtwoorden moeten zodoende geheim worden gehouden. Door akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden, stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw respectievelijk(e) wachtwoord(en), alsook voor alle communicatie die wordt ingevoerd bij dutch.panoplyhealth.be met behulp van dergelijke wachtwoorden. Als u weet hebt van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord, moet u Panoply onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik. Panoply behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en voor eender welke reden een wachtwoord te verwijderen of te veranderen, of om de privileges van een gebruiker in te trekken of diensten te weigeren.

10. Een verloren of vergeten wachtwoord opvragen

Als u op onze website tracht in te loggen en u bent uw wachtwoord vergeten, zal Panoply u een e-mail sturen met een speciale koppeling terug naar de website waar u uw wachtwoord kunt resetten. Als u uw originele wachtwoord én de vraag op uw herinneringsvraag vergeet, wordt uw account om veiligheids- en privacyredenen definitief vergrendeld tot u zich één van beide herinnert. Of u kunt een e-mail sturen naar information@panoplyhealth.co.uk, om uw situatie uit te leggen; wij voeren u vervolgens opnieuw in ons systeem in.

11. Vertrouwelijkheid op het internet

Het gebruik van het internet, waaronder zonder beperking dutch.panoplyhealth.be, is uitsluitend op eigen risico en is onderhevig aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten en regelgevingen. Hoewel Panoply redelijke inspanningen gebruikt om een veilige, beveiligde en betrouwbare website te creëren met dutch.panoplyhealth.be, dient u zich ervan te vergewissen dat de vertrouwelijkheid van communicaties of ander materiaal dat wordt verstuurd naar of van dutch.panoplyhealth.be of Panoply via het internet, niet kan worden gegarandeerd. Zo zijn Panoply en zijn dochterondernemingen niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die wordt verstuurd via het internet, de nauwkeurigheid van informatie op dutch.panoplyhealth.be of de gevolgen van het vertrouwen op dergelijke informatie. U aanvaardt alle risico’s die gepaard gaan met het gebruik van het internet, inclusief en zonder beperking dutch.panoplyhealth.be en moet uw eigen beslissingen nemen met betrekking tot deze zaken.

12. Veiligheid van dutch.panoplyhealth.be

Elk werkelijk of geprobeerd ongeoorloofd gebruik van dutch.panoplyhealth.be, inclusief en zonder beperking, “hacking”, kan resulteren in een criminele en/of wettelijke vervolging. Panoply behoudt zich het recht voor om, voor uw bescherming, activiteit op dutch.panoplyhealth.be te bekijken, op te volgen en te registeren, zonder kennisgeving of uw toestemming. Alle informatie die wordt verkregen via het opvolgen, controleren of registreren van activiteit op dutch.panoplyhealth.be is onderhevig aan controle door organisaties die de wet ten uitvoer brengen in combinatie met onderzoek of vervolging van mogelijke criminele activiteit op dutch.panoplyhealth.be. Panoply zal ook alle rechterlijke beslissingen met een vraag naar dergelijke informatie naleven.

13. Gebeurtenissen buiten de controle van Panoply

U ontheft Panoply uitdrukkelijk van elke schadeclaim die resulteert uit een oorzaak waarover Panoply geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot het falen van elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere doorverbindingsproblemen, computervirussen, ongeoorloofd gebruik, diefstal, operatorfouten, ernstige weersomstandigheden, aardbevingen of natuurrampen, stakingen of andere arbeidsproblemen, oorlog of overheidsbeperkingen.

14. Garantiedisclaimer; Schadeloosstelling van Panoply

U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD MET HET VOLGENDE:
UW GEBRUIK VAN dutch.panoplyhealth.be IS OP EIGEN RISICO. dutch.panoplyhealth.be WORDT AANGEBODEN ZOALS HET IS EN VOLGENS BESCHIKBAARHEID. Panoply WIJST ALLE GARANTIES, REPRESENTATIES EN VOORWAARDEN AF ANDERS DAN DEZE DIE UITDRUKKELIJK WORDEN UITEENGEZET IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN WIJST ZONDER BEPERKING ALLE GARANTIES, REPRESENTATIES OF VOORWAARDEN AF DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR WET, OVEREENKOMST, HANDELSGEBRUIK OF ANDERSZINS OP DE RUIMST MOGELIJKE WIJZE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN. Panoply BIEDT GEEN GARANTIES DAT dutch.panoplyhealth.be ZAL BEANTWOORDEN AAN UW VEREISTEN OF DAT dutch.panoplyhealth.be ONONDERBROKEN OF TIJDIG, VEILIG OF ZONDER FOUTEN ZAL FUNCTIONEREN.
U KUNT MATERIAAL EN/OF GEGEVENS DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VIA HET GEBRUIK VAN dutch.panoplyhealth.be VOLGENS EIGEN DISCRETIE EN RISICO, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS. Panoply BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF WORDT VERSTREKT IN VERBAND MET dutch.panoplyhealth.be. Panoply IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN OF VOOR DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE INFORMATIE. Panoply LAAT ZICH NIET IN MET HET VERSTREKKEN VAN WETTELIJKE, MEDISCHE, ADVISERENDE OF ANDERE PROFESSIONELE DIENSTEN OF ADVIES. Panoply MOEDIGT U AAN OM PASSEND PROFESSIONEEL ADVIES IN TE WINNEN OF VERZORGING TE ZOEKEN VOOR ENIGE SITUATIE OF PROBLEEM WAARMEE U TE MAKEN HEBT.

15. Beperking van aansprakelijkheid

Panoply ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF GEVOLGSCHADE,
AL DAN NIET TE VERWACHTEN, ALS GEVOLG VAN (A) HET GEBRUIK VAN dutch.panoplyhealth.be OF HET ONVERMOGEN OM dutch.panoplyhealth.be TE GEBRUIKEN; (B) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF AANPASSING VAN UW OVERGEDRAGEN INFORMATIE OF GEGEVENS; OF (C) ELKE INBREUK OP DEZE SERVICEVOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGINGSGOEDEREN EN -DIENSTEN, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, ZELFS ALS Panoply WERD GEADVISEERD OVER DE KANS VAN DERGELIJKE SCHADE.

16. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Panoply, zijn dochterondernemingen, filialen, officieren, directeurs en werknemers, en elke derde partij die inhoud verstrekt voor dutch.panoplyhealth.be, inclusief maar niet beperkt tot Gold Standard Multimedia, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims of eisen (inclusief maar niet beperkt tot redelijke kosten voor juridisch advies) die worden gemaakt door een derde partij als gevolg van of naar aanleiding van uw gebruik van dutch.panoplyhealth.be.

17. Overgedragen recht

Panoply kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden op eender welk moment overdragen, zonder kennisgeving aan u.

18. Toepasselijke wet

Deze Servicevoorwaarden zijn onderworpen aan en zullen worden opgesteld in overeenstemming met de wetten van de Commonwealth of Pennsylvania, met uitzondering van conflicterende wetten. Elke actie om deze Servicevoorwaarden af te dwingen, zal voor de federale of nationale rechtbanken worden gebracht in en voor Commonwealth of Pennsylvania, en alle partijen van deze Servicevoorwaarden stemmen er uitdrukkelijk mee in om onderworpen te worden aan de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

19. Internationale toepasbaarheid

Panoply wordt geleid door Panoply vanuit de kantoren in de Verenigde Staten en wordt wereldwijd beheerd door lokale dochterondernemingen en filialen. Deze Servicevoorwaarden zijn opgesteld in lijn met de wetten van de Commonwealth of Pennsylvania en de wetten van Engeland en Wales. Panoply doet geen verklaringen dat de informatie en andere materialen op dutch.panoplyhealth.be passend of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang hiertoe van enig grondgebied waar enige inhoud van dutch.panoplyhealth.be illegaal is, is verboden. Individuen die ervoor kiezen om dutch.panoplyhealth.be te raadplegen van op andere locaties, doen dit op eigen risico en zijn verantwoordelijk voor het naleven van passende lokale wetten.

20. Contactinformatie

Vragen met betrekking tot dutch.panoplyhealth.be en verzoeken voor bijkomende informatie over Panoply en zijn producten en diensten kunnen worden gericht aan information@panoplyhealth.co.uk.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail