Updated: 22 oktober 2019

 

De hoofdmissie van Panoply is om mensen meer bewust te maken van, en de deelname te vergemakkelijken aan klinische onderzoeken die verband houden met de ontwikkeling van experimentele geneesmiddelen en therapieën. Individuen vertrouwen ons informatie toe van een persoonlijke en vertrouwelijke aard, en dus hebben we dit privacybeleid (“Beleid”) aangenomen om u te informeren over onze praktijken inzake het verzamelen, gebruiken en beschermen van die informatie. Het beleid verklaart in algemene termen hoe we proberen te voldoen aan de wet-en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (“Regelgeving”). Dit beleid is geen contract, en het creëert geen wettelijke rechten of verplichtingen. We kunnen dit beleid op elk moment aanpassen en we zullen u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen aan het beleid via e-mail of via een kennisgeving op onze website.

 

Kinderen onder 13

Onze website en toepassingen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Geen kind jonger dan 13 jaar mag persoonsgegevens aan ons geven via websites of applicaties. Wij verzamelen niet welbewust rechtstreeks persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13. Als u jonger bent dan 13 jaar, gebruik of lever dan geen informatie op onze websites of applicaties. Als we te weten komen dat we rechtstreeks persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, dan zullen we die informatie verwijderen.

Informatie gedekt door dit beleid

Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijk identificeerbare informatie over u (“Persoonsgegevens”) die u aan Panoply verstrekt wanneer:

 • u gebruik maakt van onze websites of applicaties of u ons informatie verstrekt via e-mail;
 • u met één van onze vertegenwoordigers aan de telefoon spreekt; of
 • schriftelijk informatie verstrekt.

Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Op de verschillende locaties op onze websites en applicaties en tijdens onze bedrijfspraktijk, vragen we u om informatie,die het ons zal mogelijk maken om u (ongeacht of u een patiënt of een arts bent) informatie te verschaffen die specifiek op u gericht is. Als u in aanmerking wilt komen voor inschrijving in een wetenschappelijk onderzoek, maakt deze informatie het ons mogelijk om u te contacteren met betrekking tot onderzoeken waarvoor u in aanmerking kunt komen. Wij verzamelen informatie over u op de volgende manieren:

 • Initiële gebruikersregistratie. We verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert op één van onze websites of applicaties (bijv. naam, geboortedatum, e-mailadres, adres, telefoonnummer en demografische informatie).
 • Andere informatie. Op verschillende locaties op onze websites of applicaties, vragen wij u mogelijk om bijkomende informatie zodat we u kunnen voorzien van bijkomende diensten (bijv. kennisgeving over uw afspraken of nieuwe klinische onderzoeken).
 • Inschrijvingsformulieren. Tal van onze gebruikers zijn geïnteresseerd in deelname aan klinische onderzoeken. Om te weten te komen of u voldoet aan de criteria voor een bepaald onderzoek, vragen we medische informatie via een vragenlijst. Als u voldoet aan de prekwalificatiecriteria voor het onderzoek, en u Panoply hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, zal uw informatie doorgestuurd worden naar een onderzoeker in uw gebied voor verdere evaluatie; de onderzoeker zal onderworpen zijn aan strikte wettelijke beperkingen inzake het bekendmaken van persoonsgegevens. U kunt ook de geboortedatum en medische informatie van uw kind invoeren om te controleren of uw kind voldoet aan de criteria voor een bepaald onderzoek.
 • Onderzoeksgegevens: Als u voldoet aan de prekwalificatiecriteria voor een klinisch onderzoek en beslist om deel te nemen aan het klinisch onderzoek of aan het screeningsproces voor het klinisch onderzoek, kunnen we basisinformatie krijgen betreffende uw bezoeken aan de onderzoeksarts en -personeel (bijv. datums van afspraken).
 • Samenvoeging van gegevens. Teneinde onze dienstverlening naar u toe te verbeteren, kunnen we uw persoonsgegevens combineren met samengevoegde gegevens over groepen mensen in gelijkaardige omstandigheden. Wij kunnen bijvoorbeeld afleiden dat er 50 % kans is dat u gescheiden bent uit het feit dat uw postcode een echtscheidingspercentage van 50% heeft.
 • Nieuwsbrieven. Wij en onze partners (bijv. medische centra, gezondheidszorgbedrijven, medische websites) bieden af en toe nieuwsbrieven of andere publicaties gericht op specifieke medische aandoeningen die u misschien wilt ontvangen. Als u vraagt om een nieuwsbrief te ontvangen, zullen we uw contactinformatie gebruiken om het door u gevraagde materiaal te bezorgen.
 • Gegevenspartners. Panoply werkt samen met verschillende bedrijven die opted-in informatie verzamelen van consumenten, die zelf gerapporteerde gezondheidsinformatie omvat. Als u persoonsgegevens hebt geleverd aan één van onze gegevenspartners (inclusief informatie over uw gezondheid, koopgewoontes of levensstijl), een interesse hebt getoond in klinische onderzoeksstudies of gezondheidsinformatie, en ervoor gekozen hebt om informatie die voor u van belang is te ontvangen van derden, ontvangen we mogelijk uw persoonsgegevens van de gegevenspartner.
 • Openbare informatie. In sommige omstandigheden en wanneer de wet het toelaat, koppelen we mogelijk de informatie die u aan onze gegevenspartners hebt verstrekt, aan publiek beschikbare gegevens over u zoals de telefoonnummers uit het telefoonboek.
 • Op levensstijl gebaseerde analysegegevens. In sommige omstandigheden en wanneer de wet het toelaat, nemen we mogelijk via mail contact met u op betreffende potentiële klinische onderzoeken indien informatie die u vrijwillig aan onze gegevenspartners hebt bezorgd of publiek beschikbare informatie suggereert, op basis van de analyse van verschillende demografische en maatschappelijke trends, dat u misschien baat heeft bij dergelijke onderzoeken.
 • Berichtendiensten. Als u zich inschrijft in een klinisch onderzoek en uitdrukkelijk toestemming geeft om onderzoeksinformatie en -berichten te ontvangen, zullen we u afspraakherinneringen, onderzoeksinstructies en andere belangrijke onderzoeksinstructies geven. Bovendien zullen we mogelijk relevante gezondheidsinformatie uitwisselen met de onderzoeksarts en -personeel om deze diensten te kunnen leveren.
 • Opt Out-verzoeken. Als u ons een e-mail zendt of onze website gebruikt om zich uit te schrijven voor het ontvangen van informatie of contactname, bewaren en gebruiken we sommige van uw informatie om verder contact met u te vermijden. Mogelijk behouden we ook informatie over u door het feit dat deze informatie al werd geïncorporeerd in geanomiseerde gegevens en voor zover dit voor ons nodig is om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten en om ons te kunnen verdedigen tegen claims.
 • Registratie brondocumenten. Als u zich registreert voor gebruik van onze brondocumenten, vragen we u om uw naam, bedrijf, e-mailadres van het bedrijf, bedrijfsnaam en telefoonnummer. We gebruiken deze informatie om voor u een account te creëren zodat u toegang krijgt tot ons witboek rekrutering van patiënten, opgenomen webinars, brochures, casestudies, en andere hulpbronnen.

In tal van situaties, ook wanneer voorgeschreven door de wet op de gegevensbescherming en ook wanneer het een kwestie van goede praktijken is, zal Panoply uw toestemming vragen om uw gegevens te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven in overeenstemming met de relevante privacyverklaring. Maar in bepaalde gevallen waar de wet dit toestaat, met name wanneer het verkrijgen van toestemming een onevenredige inspanning vergt, wanneer de beoogde verwerking van de gegevens in het legitieme belang is van Panoply of van onze klanten en de privacyrisico’s laag zijn, zal Panoply de persoonsgegevens verwerken zonder toestemming.

 

Uw informatie kan worden verzameld en verwerkt om uw geschiktheid te beoordelen voor een actueel of toekomstig onderzoek. Het niet verstrekken van de gevraagde gegevens of het niet verlenen van toestemming voor gegevensverwerking kan ons ervan weerhouden om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een huidige of toekomstige klinische studie. Tenzij u anders aangeeft, zal de door u verstrekte toestemming voor onbepaalde tijd als geldig worden beschouwd.

 

In deze omstandigheden zullen we uw gegevens zo lang behouden als uw account actief is of als nodig is om u diensten te verlenen. U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken door een e-mail te zenden naar privacy@panoplyhealth.co.uk. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Merk op dat we uw gegevens kunnen bewaren en gebruiken zoals nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, wanneer we van oordeel zijn dat vrijgave nodig is om onze rechten te beschermen en/of om gehoor te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of een gelijkaardig juridisch proces betekend aan onze websites, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Informatie delen en overdragen

We zullen uw persoonsgegevens enkel delen met derden op de manieren die beschreven zijn in deze privacyverklaring of tenzij u uitdrukkelijk toestemt in dit delen.

Serviceproviders

We verschaffen mogelijk uw informatie aan verkopers of serviceproviders (bijv. call centers, e-mailserviceproviders), die contractueel verplicht zijn om uw informatie vertrouwelijk te behandelen en die uw informatie niet aan andere mogen openbaar maken.

Wanneer en hoe mag Panoply u contacteren

Wanneer u registreert bij Panoply, of een prekwalificatievragenlijst geassocieerd met een bepaald onderzoek invult, geeft u uw toestemming aan Panoply om uw persoonsgegevens op te slaan in onze gegevensbank en om u te contacteren inzake klinische onderzoeken waarvoor u mogelijk in aanmerking komt via verschillende kanalen, met inbegrip van telefoon, e-mail en post. U kunt er ook voor kiezen om e-mails te ontvangen betreffende nieuwe postings op onze site, met inbegrip van nieuws of nieuwe klinische onderzoeken. Bovendien kan Panoply u periodiek contacteren wanneer we nieuwe functies aan onze website of applicaties hebben toegevoegd zodat u voordeel kunt halen uit de nieuwe diensten. Als u een tekstbericht van ons ontvangt en u dergelijke berichten wilt stopzetten, kunt u antwoorden met het woord “STOP.” Als u een GSM-nummer opgeeft voor de contactname, dan vormt het verstrekken van dit nummer en het aanvaarden van de toestemming die wordt weergegeven bij de indiening ervan, uw toestemming dat Panoply u op dat nummer mag contacteren.

Cookies / Trackingtechnologieën

Wij Panoply en onze filialen of leveranciers van analysegegevens of diensten, gebruiken technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts om trends te analyseren, om de website of applicatie te beheren, om de bewegingen van de gebruikers op de websites te traceren en om demografische informatie te verzamelen over onze gebruikeersgroep als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op een individuele en samengevoegde basis.

 

Panoply zal tijdens het eerste bezoek aan onze Europese websites de nodige toestemmingen krijgen van deze bezoekers voor de plaatsing van dergelijke technologieën.

 

Een cookie is een gegevensbestand dat door de websiteoperator op de harde schijf van de computer van de bezoeker van onze site wordt geplaatst. Eigen cookies (eigendom van en gecontroleerd door Panoply) worden geactiveerd op de computers van bezoekers van onze websites voor de volgende doeleinden: om de gebruikservaring te verbeteren door het de site of applicatie mogelijk te maken zich een bezoeker te herinneren als ze door verschillende pagina’s bladeren; om siteanalyses mogelijk te maken; om te beoordelen of bezoekers van de site later doorverwijzingen naar klinische onderzoeken worden. Onze websites of applicaties plaatsen ook cookies bedoeld om door Panoply gesponsorde advertenties op websites van derden te kunnen weergeven en om verschillende kostenanalyses met betrekking tot de site uit te voeren. Een van de manieren waarop wij dat doen is door Google Analytics toe te passen met behulp van de hier vermelde gegevenslagen.

 

Als u niet instemt met het plaatsen van cookies en van andere trackingtechnologieën, kunt u nog altijd onze website gebruiken, maar uw mogelijkheid om sommige functies of delen van onze website te gebruiken, kan beperkt zijn.

 

Zoals voorde meeste websites of applicaties geldt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en bewaren we die in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internet protocol (IP) adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzings-/uitgangpagina’s, besturingssysteem, datum/tijdaanduiding en/of clickstreamgegevens.

 

We koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan andere informatie die we over u verzamelen. Met uw toestemming kan Panoply derden toestaan om cookies voor advertentiedoeleinden op uw vaste schijf te plaatsen via onze site. Deze derden kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites ten einde u advertenties te bieden op basis van uw browsingactiviteiten en interesses. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verzamelmethodes of het gebruik van de verzamelde informatie door deze vendors, die hun eigen privacybeleid hebben en leden kunnen zijn van het Network Advertising Initiative (“NAI”). Om verwijderd te worden van sommige of van alle advertentieprogramma’s van NAI-leden, ga naar de NAI Opt-Out Pagina en volg de relevante instructies. Of als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te sturen, dan kunt u uw toestemming intrekken door hier te klikken. Merk op dat dit u niet uitschrijft voor het ontvangen van advertenties. U zult verder algemene advertenties blijven ontvangen.

Sociale mediafuncties

Onze websites of applicaties omvatten functies voor sociale media, zoals koppelingen naar externe websites, inclusief Facebook en Twitter, die uw persoonsgegevens kunnen verzamelen indien u ervoor kiest om deze websites te openen. De privacypraktijken van deze websites worden beheerd door hun respectievelijke privacybeleid.

Corrigeren van de persoonsgegevens van u en uw kind en “Opting Out (uitschrijven)”

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens, of de gegevens van uw kind corrigeren, uw contactvoorkeuren aanpassen, of zich volledig uitschrijven uit onze diensten. U kunt de gegevevens van u en uw kind bijwerken, onnauwkeurigheden corrigeren, of sommige of alle gegevens van uw kind verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@panoplyhealth.co.uk. We zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang te krijgen.

 

We verwijzen soms naar uw toestemming om gecontacteerd to worden, om opgenomen te worden in een klinisch onderzoek, of voor ander gebruik van uw persoonsgegevens als “opting in (inschrijven)”. U kunt uw toestemming intrekken (dwz “opt out”) op elk moment.

 

De eerste keer dat u ons gegevens verstrekt, zult u de mogelijkheid hebben ons instructies te geven met betrekking tot andere communicaties (bijv. nieuwsbrieven aanvragen, enz.). U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven door te klikken op de koppeling “uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief. Om zich volledig uit te schrijven voor onze diensten, kunt u een e-mail met de titel “Uitschrijven” sturen naar privacy@panoplyhealth.co.uk.

Informatiebeveiliging

We gebruiken veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van encryptie, en we gebruiken firewalls om uw computernetwerk te beschermen tegen hackers. We nemen redelijke maatregelen om ongeoorloofde toegang, gebruik en wijziging van persoonsgegevens te voorkomen, maar we kunnen de veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen.

 

We eisen dat u een gebruikersnaam en wachtwoord kiest. Om de kans dat iemand uw wachtwoord kan raden tot een minimum te beperken, eisen we dat de wachtwoorden een minimumlengte van 8 tekens hebben, met inbegrip van getallen en hoofdletters en kleine letters. Merk op dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of een methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Wetgeving inzake gegevensbescherming

In rechtsgebieden met een wetgeving inzake gegevensbescherming zullen we ervoor zorgen dat individuen alle relevante informatierechten kunnen uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens die we verwerken, met inbegrip van het recht op toegang en correctie, om direct marketing, blokverwerking en het wissen van gegevens te voorkomen. Uw gegevens kunnen veilig worden overgedragen aan Acurian Inc, de moedermaatschappij van Panoply. Acurian is een in Amerika gevestigd bedrijf en het voldoet aan het EU-VS en land-VS privacyschildprogramma-voor de overdracht van persoonsgegevens aan Acurian vanuit de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over het privacyschildprogramma, en om de certificering van Aucurian te bekijken, ga naar: https://www.privacyshield.gov/

Koppelingen naar sites van derden

Onze websites en applicaties bevatten koppelingen naar andere websites (met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook en Twitter) waarvan het privacybeleid kan verschillen van dat van Panoply. Als u persoonsgegevens verstuurt naar één van deze websites, is uw informatie onderworpen aan hun privacybeleid. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig na te lezen.

Verkoop of overdracht van bedrijfsactiva

Acurian, de moedermaatschappij van Panoply behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn gegevensbank met informatie over te dragen aan een andere wettelijke entiteit als onderdeel van een verkoop of fusie van Acurian, Inc. met die entiteit. Elke entiteit die de gegevensactiva van Acurian verkrijgt, zal dit doen met de uitdrukkelijke, schriftelijke toezegging om de gegevens enkel te gebruiken voor geoorloofde doeleinden, en alleen als de entiteit een gelijkaardig niveau van privacy en informatiebeveiligingsbescherming in stand houdt. U wordt via e-mail of kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom of gebruik van uw persoonsgegevens, evenals van alle keuzes de u hebt betreffende uw persoonsgegevens.

Vragen, klachten en verzoeken om rechten uit te oefenen

Volgens de verordening hebt u het recht om toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens te vragen. U heeft bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, te verzoeken om verwijdering van uw gegevens en om beperking van aspecten van de verwerking van uw gegevens, of om te verzoeken om toezending van uw gegevens in een algemeen gangbaar machineleesbaar formaat aan uzelf of een andere verwerkingsverantwoordelijke.
U heeft ook het recht om een klacht over de wijze waarop uw gegevens worden behandeld, in te dienen bij een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de verordening. Een lijst van alle toezichthoudende instanties in de EU is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

Alle communicatie, vragen, verzoeken om informatierechten uit te oefenen (bijv. toegang tot gegevens) of klachten, kunnen gericht worden aan:

 • T.a.v. de Executive Director of Global Privacy, Granta Park, Cambridge, CB21 6GQ, Verenigd Koninkrijk, of
 • Ge-e-maild naar dpo@panoplyhealth.co.uk

De Executive Director of Global Privacy is de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming voor Panoply krachtens de verordening.

Wijzigingen in het beleid

We herzien dit beleid regelmatig om ervoor te zorgen dat het een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens biedt. Af en toe brengen we wijzigingen in het beleid aan om het in overeenstemming te houden met de industrienormen zoals vereist door de wet. We zullen de datum van de meest recente herzieningen op deze pagina plaatsen. Controleer dit hier van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat u steeds up-to-date en op de hoogte bent van ons beleid. Vergeet niet dat uw gebruik van onze websites betekent dat u ons privacybeleid accepteert. Voor meer informatie hierover, lees onze Gebruiksvoorwaarden. Als we een materiële wijziging in dit beleid aanbrengen, zullen we u hier op de hoogte brengen, via e-mail, of door middel van een kennisgeving op onze website.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

ADRES
GRANTA PARK, GREAT ABINGTON
CAMBRIDGE CB21 6GQ
E-mail